/anna_dabrowska.png
 
 
Anna Dąbrowska, prof. dr hab. Profesor w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierownik Zakładu Lingwistyki Stosowanej. Dyrektor Szkoły Języka Polskiego dla Cudzoziemców. Członkini Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Członkini Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego przy MNiSzW. Ponadto bierze udział w pracach Zespołu do Spraw Kształcenia i Kwalifikowania Lektorów Języka Polskiego jako Obcego w Zagranicznych Ośrodkach Akademickich (przy MNiSzW). Redaktor naczelny serii Język a Kultura. Zainteresowania naukowe: lingwistyka kulturowa, glottodydaktyka polonistyczna, dzieje nauczania języka polskiego jako obcego, polszczyzna cudzoziemców.
 
Wybrane publikacje: Eufemizmy współczesnego języka polskiego, Wrocław 1993; W rzeczy mocno, w sposobie łagodnie, czyli słownik eufemizmów ję-zyka polskiego, Warszawa 1998; Polski dla cudzoziemców, Wrocław 1998 (5. zmien. i popraw. wyd. podręcznika do nauki języka polskiego jako obcego, wraz z R. Łobodzińską); Język polski. (z serii A to polska właśnie…), Wrocław 1998; Co warto wiedzieć: poradnik metodyczny dla nauczycieli języka polskiego jako obcego na Wschodzie, Warszawa 2010 (wraz z Urszulą Dobesz, Małgorzatą Pasieką). Szereg artykułów poświęconych polszczyźnie cudzoziemców.
 
prof. dr hab. Anna Dąbrowska
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
pl. Nankiera 15b
50-140 Wrocław
Polska
 
 
 
 
/agnieszka.png
AGNIESZKA LIBURA: dr hab., prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego. Pracuje w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego Instytutu Filologii Polskiej UWr,  Jest autorką książek Wyobraźnia w języku. Leksykalne korelaty schematów wyobrażeniowych CENTRUM-PERYFERIE i SIŁY (2000) i Teoria przestrzeni mentalnych i integracji pojęciowej. Struktura modelu i jego funkcjonalność (2010) oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych. Jej zainteresowania obejmują semantykę, językoznawstwo kognitywne, teorię przestrzeni mentalnych i integracji pojęciowej, teorię metafory, pragmatykę językoznawczą, psycholingwistykę, akwizycję języka, glottodydaktykę, metodologię badań nad językiem i badania nad humorem.
 
E-Mail:
 
/AgnieszkaMajewska.jpg
Agnieszka Majewska: absolwentka filologii polskiej i podyplomowych studiów logopedycznych na Uniwersytecie Wrocławskim, obecnie doktorantka w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego w Instytucie Filologii Polskiej UWr. Lektorka języka polskiego na Uniwersytecie Charles-de-Gaulle Lille 3 we Francji, Latvian Academy of Culture na Łotwie oraz w Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej zainteresowania badawcze związane są z wymową cudzoziemców uczących się języka polskiego jako obcego oraz z językiem odziedziczonym.
 
/kathryn_northeast.jpg
Kathryn Northeast: doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła filologię polską w 2014 r. ze specjalizacją nauczania języka polskiego jako obcego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień z zakresu dwujęzyczności, kontaktu językowego, translatoryki oraz glottodydaktyki.
 
/anna_zurek.png
Anna Żurek: doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, lektorka w Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców UWr, logopeda ogólny, instruktorka higieny i emisji głosu. Autorka książki Grzeczność językowa w polszczyźnie cudzoziemców. Wybrane zagadnienia (2008) oraz współautorka podręcznika dla gimnazjalistów niemieckich ABC Polnisch (2009). Uczestniczka międzynarodowych projektów naukowych i edukacyjnych. Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia z zakresu nauczania języków obcych (szczególnie polskiego i niemieckiego), etykiety językowej oraz komunikacji międzykulturowej.